Ubytovanie

Uby­to­va­cia kapa­ci­ta v hote­li Mika­do je napl­ne­ná, v prí­pa­de otá­zok ohľa­dom uby­to­va­nia nás kontaktujte.
E‑mai­lom: sekretariat@​agenturakami.​sk
Tel.: 0948 270 880

Hotel MIKADO**** – Hollého 11, 949 01 Nitra


Rezer­vo­va­ná kapa­ci­ta: 30/​2‑lôžkové izby štandard

Cena uby­to­va­nia s raňajkami:
Štan­dard dvoj­lôž­ko­vá izba:  119 Eur /​ noc
Štan­dard dvoj­lôž­ko­vá izba obsa­de­ná 1 oso­bou:  109 Eur /​ noc
Miest­ny popla­tok: 1,50 Eur /​ oso­ba /​ noc

Požia­dav­ka o uby­to­va­nie je súčas­ťou regis­trač­né­ho for­mu­lá­raV prí­pa­de akých­koľ­vek požia­da­viek kon­tak­tuj­te sek­re­ta­riát konferencie.