Ubytovanie

ZABEZPEČENIE UBYTOVANIA:

Uby­to­va­nie pre účast­ní­kov kon­fe­ren­cie zabez­pe­ču­je Agen­tú­ra KAMI, s. r. o.
On-line for­mu­lá­rom —>
E‑mailom: sekretariat@​agenturakami.​sk

Hotel MIKADO**** – Hollého 11, 949 01 Nitra


Rezer­vo­va­ná kapa­ci­ta: 30/​2‑lôžkové izby štandard

Cena uby­to­va­nia s raňajkami:
Štan­dard dvoj­lôž­ko­vá izba:  109 Eur /​ noc
Štan­dard dvoj­lôž­ko­vá izba obsa­de­ná 1 oso­bou:  99 Eur /​ noc
Miest­ny popla­tok: 1,50 Eur /​ oso­ba /​ noc

Požia­dav­ka o uby­to­va­nie je súčas­ťou regis­trač­né­ho for­mu­lá­raV prí­pa­de akých­koľ­vek požia­da­viek kon­tak­tuj­te sek­re­ta­riát konferencie.