GENERÁLNY PARTNER

Partneri

HLAVNÝ PARTNER

Partneri

PARTNERI

Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri
Partneri

Srdeč­ne Vás na toto podu­ja­tie pozý­va­me a pro­sí­me o pod­po­ru konferencie.

Ponú­ka­me mož­nosť spo­lu­prá­ce, for­mou KONGRESOVÝCH BALÍČKOV, kto­ré obsa­hu­jú via­ce­ro mož­nos­tí ako Vašu spo­loč­nosť pre­zen­to­vať.
- pre­zen­tač­ný stá­nok spo­loč­nos­ti
- aktív­na účasť na kon­fe­ren­cii
- inzer­cia v prog­ra­me
- uve­rej­ne­nie loga medzi par­tner­mi na webe, aj počas konferencie

Pre­zen­tač­ný stá­nok
Veľ­kosť plo­chy je urče­ná výš­kou par­tner­stva. Radi si s Vami dohod­ne­me pod­mien­ky spolupráce.

Aktív­na účasť na kon­fe­ren­cii
firem­né sym­po­zium – doho­dou
pred­náš­ka v blo­ku – dohodou

Inzer­cia v bul­le­ti­ne
Pri­pra­vo­va­ný for­mát bul­le­ti­nu je A5 na výš­ku.
Pod­kla­dy pre uve­rej­ne­nie inzer­cie je potreb­né dodať v tla­čo­vom PDF (CMYK 300 dpi), 3 mm spa­dáv­ka, na adre­su: event@​agenturakami.​sk, naj­ne­skôr do 30. 9. 2023
Inzer­cie doda­né po tom­to ter­mí­ne nebu­dú súčas­ťou tla­če­nej ver­zie bulletinu.

Logá par­tne­rov
Logá všet­kých par­tne­rov podu­ja­tia budú pre­zen­to­va­né na web strán­ke kon­fe­ren­cie, aj počas kona­nia kon­fe­ren­cie , logo je potreb­né dodať v tla­čo­vej kvalite

Všet­ky Vaše požia­dav­ky, týka­jú­ce sa účas­ti Vašej spo­loč­nos­ti na kon­gre­se môže­te adre­so­vať:
Agen­tú­ra KAMI, s. r. o.
Jakub Kozák
E‑mail: event@​agenturakami.​sk
tel.: 0910 /​ 993 848

Váš záu­jem pro­sím potvrď­te  vypl­ne­ním for­mu­lá­ra , ale­bo zasla­ním objednávky.

S úctou
Jakub Kozák a orga­ni­zá­to­ri konferencie