Informácie

Organizátori

Slo­ven­ská sexu­olo­gic­ká spo­loč­nosť SLS

Prezident konferencie

MUDr. Dana Šedivá

Organizačný výbor

MUDr. Igor Bartl, PhD.
PhDr. Kata­rí­na Jan­do­vá, PhD.
PhDr. Robert Mát­hé, PhD.
MUDr. Dana Šedivá

Vedecký výbor

prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.
doc. MUDr. Jaro­slav Zvěři­na, CSc.
MUDr. Igor Bartl, PhD.
MUDr. Mar­tin Hriv­ňák, PhD.
PhDr. Kata­rí­na Jan­do­vá, PhD.
PhDr. Robert Mát­hé, PhD.
MUDr. Bar­bo­ra Vašeč­ko­vá, PhD.
MUDr. Dani­ca Cai­so­vá
MUDr. Dana Šedivá

Koordinátori konferencie

MUDr. Igor Bartl, PhD.
MUDr. Dana Šedivá

Konferenčný jazyk

slo­ven­ský, čes­ký, anglický

Hlavná téma

SEXUALITA MENŠÍN

ZASLANIE PRIHLÁŠKY – AKTÍVNA ÚČASŤ: do 20. 8. 2023
ZASIELANIE ABSTRAKTOV: do 20. 8. 2023

V prí­pa­de, že k pri­hláš­kam na aktív­nu účasť nebu­dú zasla­né abs­trak­ty do sta­no­ve­né­ho ter­mí­nu, nebu­dú zara­de­né do prog­ra­mu.
Abs­trak­ty pro­sí­me zasie­lať v roz­sa­hu max. 1 štan­dard­nej stra­ny, typom pís­ma Arial 12, e‑mailom: sekretariat@​agenturakami.​sk

SPOLOČENSKÝ PROGRAM

20. 10. 2023 (pia­tok) – veče­ra, dis­kus­ný večer

HODNOTENIE ARS CME

Kon­fe­ren­cia je zara­de­ná do kon­ti­nu­ál­ne­ho medi­cín­ske­ho vzde­lá­va­nia ARS CME. Kre­di­ty budú účast­ní­ko­vi pri­zna­né v zmys­le vyhláš­ky MZ SR 742019 Z. z. v zne­ní neskor­ších pred­pi­sov a na zákla­de zmlu­vy medzi SLK, SLS a Európ­skou akre­di­tač­nou radou. Potvr­de­nie o účas­ti na vzde­lá­va­cej akti­vi­te CME si náj­du účast­ní­ci na strán­ke cme​por​tal​.sk – po pri­hlá­se­ní do svoj­ho kon­ta pod náz­vom danej akti­vi­ty. Účast­ní­kom, kto­rí nema­jú vytvo­re­né kon­to, zašle­me potvr­de­nie o účas­ti e‑mailom.

Kre­di­ty za pasívnu účasť:
pia­tok 20. 10. 2023 – 8 kre­di­tov
sobo­ta 21. 10. 2023 – 3 kre­di­tov

Kre­di­ty za aktívnu účasť (pred­náš­ka a kaž­dý prís­pe­vok):
Prvý autor slo­ven­ský /​ zahra­nič­ný           – 10 kre­di­tov /​ 15 kre­di­tov
Dva­ja spo­lu­au­to­ri slo­ven­skí /​ zahra­nič­ní – 5 kre­di­tov /​ 10 kreditov