Registrácia

Onli­ne regis­trá­cia do 18. 10. 2023, po tom­to ter­mí­ne je mož­né sa zare­gis­tro­vať len pria­mo na mieste. 

REGISTRÁCIA:
on-line for­mu­lá­rom —>
E‑mailom: sekretariat@​agenturakami.​sk

REGISTRAČNÝ POPLATOK: do 20. 9. 2023 od 21. 9. 2023 a na mieste
Člen SSS SLS 79 € 99 €
Nečlen SSS SLS 89 € 109 €
Zdra­vot­ná sestra 35 € 55 €
Štu­dent 20 € 20 €
Spre­vá­dza­jú­ca osoba 50 € 75 €
Účast­ník nad 70 rokov
zdar­ma zdar­ma

V cene regis­trá­cie je zahr­nu­té orga­ni­zač­né zabez­pe­če­nie kon­fe­ren­cie, občerstve­nie, kon­fe­renč­ný balí­ček, veče­ra, dis­kus­ný večer.

Mož­nosť zakú­pe­nia:
Obed – pia­tok 20. 10. 2023 v hod­no­te 15  € /​ os.
Obed – sobo­ta 21. 10. 2023 v hod­no­te 15  € /​ os

V prí­pa­de využi­tia zvý­hod­ne­nej ceny regis­trá­cie je potreb­né nie­len sa zare­gis­tro­vať cez onli­ne regis­trač­ný for­mu­lár, ale aj prí­sluš­nú sumu uhra­diť do sta­no­ve­né­ho termínu.

Aktív­ny účast­ník = 1. autor, je povin­ný uhra­diť REGISTRAČNÝ POPLATOK v plnej výške.

Názov účtu: Agen­tú­ra KAMI, s. r. o.
Peňaž­ný ústav: ČSOB, a. s., Let­ná 48, 052 01 Spiš­ská Nová Ves
IBAN: SK09 7500 0000 0040 2082 0119
SWIFT: CEKOSKBX
VS: po zare­gis­tro­va­ní Vám bude pri­ra­de­ný varia­bil­ný symbol
KS: 0308

Poznám­ky:
■ do sprá­vy pre pri­jí­ma­te­ľa uveď­te meno účast­ní­ka
■ ak hra­dí regis­trač­ný popla­tok fir­ma, pro­sí­me o zasla­nie men­né­ho zozna­mu
■ pri regis­trá­cii je potreb­né pre­uká­zať sa dokla­dom o zapla­te­ní regis­trač­né­ho poplatku

Ponú­ka­me ďal­šiu mož­nosť úhra­dy a to pla­tob­ný­mi kar­ta­mi typu Mas­ter­Card, Visa, Visa Elect­ron a Maes­tro.
Pre plat­bu pla­tob­nou kar­tou môže­te pri regis­trá­cii účast­ní­kov využiť ON-LINE PLATOBNÝ SYSTÉM
Upo­zor­ňu­je­me účast­ní­kov, aby si skon­tro­lo­va­li, či majú od ban­ky povo­le­nie k inter­ne­to­vým plat­bám a tak­tiež dosta­toč­ný limit pre odo­sla­nie platby.

Stor­no pod­mien­ky:
Orga­ni­zá­tor kon­fe­ren­cie musí byť vyro­zu­me­ný o zru­še­ní účas­ti na kon­fe­ren­cii písom­ne e‑mailom na sekretariat@​agenturakami.​sk
Zru­še­nie po tele­fo­ná­te nebu­de akcep­to­va­né!
• do 30. 9. 2023 – bez stor­no poplat­ku
• od 1. 10. 2023 – 100 % stor­no regis­trač­né­ho poplatku

1Step 1
keyboard_​arrow_​leftPre­vi­ous
Nextkeyboard_​arrow_​right
FormC­raft – WordP­ress form builder