REGISTRÁCIA:
on-line formulárom —>
E-mailom: kami@agenturakami.sk

REGISTRAČNÝ POPLATOK: do 15. 8. 2019 od 16. 8. 2019 a na mieste
Člen SSS  €  €
Nečlen SSS, sprevádzajúca osoba  €  €
Sestra, iný zdravotný pracovník  €  €
Študenti LF – denná forma  €  €

V prípade využitia zvýhodnenej ceny registrácie je potrebné nielen sa zaregistrovať cez on-line registračný formulár, ale aj príslušnú sumu do stanoveného termínu uhradiť.

V cene registrácie je zahrnuté: organizačné zabezpečenie konferencie, konferenčný balíček a občerstvenie.
Aktívny účastník = 1. autor, je povinný uhradiť REGISTRAČNÝ POPLATOK v plnej výške.

Názov účtu: Agentúra KAMI, s. r. o.
Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a. s., Letná 48, 052 01 Spišská Nová Ves
IBAN: SK96 5200 0000 0000 1019 9527
SWIFT: OTPVSKBX
VS: po zaregistrovaní Vám bude priradený variabilný symbol
KS: 0308

Poznámky
■ do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka
■ ak hradí registračný poplatok firma, prosíme o zaslanie menného zoznamu
■ pri registrácii je potrebné preukázať sa dokladom o zaplatení registračného poplatku

NEPEŇAŽNÉ PLNENIE
Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia (ubytovanie, doprava). Ak si účastník hradí registračný poplatok sám, nemá povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani  z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení  neskorších predpisov.

[[[["field17","equal_to","akt\u00edvna \u00fa\u010das\u0165"]],[["show_fields","field19,field36"]],"and"]]
1 Step 1
Registrácia

Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ – Agentúra KAMI, s.r.o., so sídlom Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 706 272 (ďalej len ,,Prevádzkovateľ“) spracúva v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je organizačné zabezpečenie odborného vedeckého vzdelávacieho podujatia  na medzinárodnej úrovni, ktoré je považované za sústavne vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Chceme Vás uistiť, že sme vykonali všetky kroky potrebné k tomu, aby boli Vaše osobné údaje v absolútnom bezpečí. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať takéto spracúvanie osobných údajov. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v pravidlách o ochrane osobných údajov nájdete na našom webovom sídle http://www.agenturakami.sk v sekcii ochrana osobných údajov alebo si ich môžete vyzdvihnúť priamo u nás.

Účastník
Účasť
Druh účasti

Požadujem vystaviť faktúru

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right