Organizátori

Slovenská sexuologická spoločnosť SLS

Prezident konferencie

MUDr. Dana Šedivá

Organizačný výbor

MUDr. Igor Bartl
PhDr. Katarína Jandová, PhD.
PhDr. Robert Máthé, PhD.
MUDr. Dana Šedivá

Vedecký výbor

MUDr. Igor Bartl
MUDr. Danica Caisová
MUDr. Martin Hrivňák, PhD.
PhDr. Katarína Jandová, PhD.
PhDr. Robert Máthé, PhD.
MUDr. Dana Šedivá
MUDr. Barbora Vašečková, PhD.
Prof. PhDr. Petr Weiss, DrSc.
Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.

Koordinátori konferencie

MUDr. Dana Šedivá
MUDr. Igor Bartl

Konferenčný jazyk

slovenský, český, anglický

Hlavná téma

Multidisciplinarita v sexuológii

ZASLANIE PRIHLÁŠKY – AKTÍVNA ÚČASŤ: do 15. 8. 2019
ZASIELANIE ABSTRAKTOV: do 15. 8. 2019

V prípade, že k prihláškam na aktívnu účasť nebudú zaslané abstrakty do stanoveného termínu, nebudú zaradené do programu.
Abstrakty prosíme zasielať v rozsahu max. 1 štandardnej strany, typom písma Arial 12, e-mailom: sekretariat@agenturakami.sk

SPOLOČENSKÝ PROGRAM

4. 10. 2019 – večera, diskusný večer

HODNOTENIE ARS CME

Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity budú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 366 / 2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou. Potvrdenie o účasti na vzdelávacej aktivite CME si nájdu účastníci na stránke https://ks.lekom.sk – zóna pre lekárov, po prihlásení do svojho konta pod názvom danej aktivity.