Organizátori:

Slovenská sexuologická spoločnosť SLS

Koordinátori konferencie:

MUDr. Dana Šedivá
MUDr. Igor Bartl

Vedecký výbor:

Prof. PhDr. Petr Weiss, PhD.
Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
MUDr. Vladimír Cupaník, PhD.
PhDr. Robert Máthé, PhD.
MUDr. Danica Caisová
PhDr. Katarína Jandová, PhD.
Doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc.

Organizačný výbor:

MUDr. Igor Bartl
MUDr. Dana Šedivá
PhDr. Katarína Jandová, PhD.
PhDr. Róbert Máthé, PhD.

Konferenčný jazyk:

slovenský, český, anglický

Hlavná téma:

Multidisciplinarita v sexuológii

ZASLANIE PRIHLÁŠKY – AKTÍVNA ÚČASŤ: do 15. 8. 2019
ZASIELANIE ABSTRAKTOV: do 15. 8. 2019

V prípade, že k prihláškam na aktívnu účasť nebudú zaslané abstrakty do stanoveného termínu, nebudú zaradené do programu.
Abstrakty prosíme zasielať v rozsahu max. 1 štandardnej strany, typom písma Arial 12, e-mailom: kami@agenturakami.sk

SPOLOČENSKÝ PROGRAM:

 

HODNOTENIE ARS CME:

Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity sú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 366/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.